PLA D'ESTUDIS

Aquest es el camí a seguir

ASSIGNATURES

Dades acadèmiques

  • Títol: Grau d'Història
  • Durada: 4 anys
  • Crèdits: 240 ECTS
  • Places: 70 (Història + Història de l’Art i Arqueologia)
  • Horari 1er curs: matí i tarda
  • Llengües: català i castellà
  • Nota de tall juny 2017: PAU i FP 5,000
  • Acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya

Mencions

Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval

Aquesta menció permet a l'alumne adquirir una formació completa en el coneixement i anàlisi des de la prehistòria fins al final de l'Edat Mitjana. Té la seva continuïtat natural en els màsters "Arqueologia Clàssica", "Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana" i "Identitat Europea Medieval".

Història Moderna i Contemporània

Aquesta menció ens descriu el procés de transformació econòmica, social i política des de les etapes finals de l'Antic Règim fins a l'actualitat, posant l'accent en diversos temes de debat històric que marquen el camí de la societat actual.

Pla d'estudis

1er Curs

Societat i Cultura a l’Antiguitat
Arqueologia General
Societat i Cultura a l’Edat Mitjana
Societat i Cultura en Època Moderna
Recursos i Gestió Digital
Prehistòria i Evolució Humana
Món Actual
Art Antic
Art Medieval
Art Modern

2n Curs

Art Contemporani
Societat i Cultura en Època Contemporània
Història Antiga
Història Medieval
Història Moderna
Història Contemporània
Història d’Amèrica
Història d’Europa
Arxivística
Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i la Història de l’Art

3r Curs

Prehistòria de la Península Ibèrica
Història Antiga de la Península Ibèrica
Història Medieval d’Espanya
Història Moderna d’Espanya
Història Contemporània d’Espanya
Història Medieval de la Corona d’Aragó
La Corona d’Aragó en l’Edat Moderna
Història Contemporània de Catalunya
Història de les Estructures Polítiques
Territori i Societat

4t Curs

Treball de Fi de Grau
Pràctiques Externes
Museologia
Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l’Art

Optatives

Menció en Prehistòria, Història Antiga i Medieval: Orígens de la Humanitat, Neolític i Edat del Bronze a la Península Ibèrica, Cultura i Arqueologia Ibèrica, Protohistòria del Mediterrani, Història de Grècia Clàssica i Hel•lenística, Història de l'Imperi Romà, Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana, Guerra i Política a l'Edat Mitjana, Història de la Religiositat i Mentalitats Medievals, Paleografia, Les Dones en l'Edat Mitjana, La Vida i la Mort a l'Edat Mitjana, Història Econòmica, Humanitats Digitals i Patrimoni Cultural, Activitats Universitàries Reconegudes.

Menció en Història Moderna i Contemporània: El segle XVIII: Entre la Tradició i la Revolució , Història Social (XIX-XX), Conflictes del Segle XX i XXI, II República i Guerra Civil, Franquisme i Transició a la Democràcia, Història dels EUA, Història i Cinema, Història Econòmica, Humanitats Digitals i Patrimoni Cultural, Activitats Universitàries Reconegudes.